Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Інформація
респондентам
Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення
статистичної інформації
Вийшли з друку збірники
З питань придбання збірників
звертатись за тел. 36-16-93, кімната 702
....«Бізнес-карта сільськогосподарських виробників та рибогосподарських підприємств на 1 листопада 2017 року»
Довідник містить перелік підприємств, які займаються сільськогосподарською діяльністю, наданням послуг у рослинництві та тваринництві, а також вирощуванням та виловом риби, станом на 1 листопада 2017 року.
У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна інформація: повна назва, ідентифікаційний код, КВЕД (класифікація видів економічної діяльності), місцезнаходження, телефон, при наявності телефакс, прізвище, ім'я та по-батькові керівника.
....«Бізнес-карта підприємств Черкаської області, що здійснюють промислову діяльність за 2017 рік»
Містить інформацію по колу великих, середніх, малих промислових підприємств області та підприємств інших видів діяльності, які мають вагомі обсяги виробництва промислової продукції (включаючи сільськогосподарські підприємства).
У розрізі районів та видів промислової діяльності по кожному підприємству наведені такі дані: повна назва, ідентифікаційний код, адреса (у випадку, якщо місцезнаходження підприємства за реєстрацією та фактичне здійснення виробничої діяльності не збігаються, є розмежування на юридичну та фактичну адреси), прізвище, ім'я та по-батькові керівника, телефон, при наявності - телефакс, e-mail; основні види продукції, що виробляються підприємством.
....«Статистичний щорічник Черкаської області за 2016 рік»
Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання. Переважна більшість показників наводиться в розрізі районів та міст обласного підпорядкування. В окремий розділ виділено міжрегіональні зіставлення по окремих показниках соціально-економічного становища областей України. До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.
....«Соціально-економічне становище домогосподарств Черкаської області у 2016 році»
В даному збірнику наведені результати дослідження витрат і доходів домогосподарств за 2011-2016 роки. Публікація містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також - дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості, наявності в домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв: грошових доходів, загальних доховів, сукупних витрат (грошових витрат з урахуванням вартісної оцінки надходжень з особистого підсобного господарства, а також - сум пільг та субсидій, отриманих від держави, допоміг від родичів та інших осіб).
....«Діяльність суб'єктів господарювання Черкаської області у 2016 році»
Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку суб'єктів господарювання (підприємств і фізичних осіб-підприємців) у динаміці за 2010-2016 роки: кількість суб'єктів господарювання, зайнятість, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на оплату праці, активів і пасивів, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємств. Дані висвітлено за видами економічної та промислової діяльності в цілому по області, у розрізі районів та міст обласного підпорядкування, регіонів України та за розмірами суб'єктів господарювання відповідно до діючого законодавства.
....«Соціальні індикатори рівня життя населення Черкаської області»
Збірник містить систему показників, а саме: макроекономічні показники, дані демографічної статистики, показники доходів населення, стану здоров'я та медичного обслуговування, освіти, пенсійного забезпечення населення, які є інформаційним джерелом, необхідним для прийняття управлінських з реформування соціальної політики та системи соціального захисту. При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень та адміністративні дані Департаменту соціального захисту населення, Управління освіти і науки, Управління охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.
....«Економічна активність населення Черкащини» у 2016 році
Містить інформацію, що характеризуює стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці Черкаської області. Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості та даних підприємств, установ, організацій. У збірнику розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних. Також публікація містить короткий аналітичний огляд стану ринку праці. Більшість показників наведено за 2010-2016рр. Інформація отримана за даними матеріалів вибіркових обстежень.
....«Розподіл постійного населення Черкаської області за статтю та віком на 1 січня 2017 року»
Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення, показники демографічного навантаження, середній вік. Наведені дані про розподіл населення районів, міст обласного значення, міських поселеннях та сільській місцевості за статтю та віком.
....«Сільське господарство Черкащини» за 2016 рік
Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в цілому по області та районах за 2000-2016рр. В цілому знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу населення, показники споживання основних продуктів харчування населенням області, а також характеристика матеріально-технічної бази сільського господарства та її використання. Крім того, у збірнику подаються дані про обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі регіонів України.
....«Бізнес-карта підприємств Черкаської області, що виконують будівельні роботи» станом на 01.07.2017р.
У довіднику відображена інформація про великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства, які займаються будівельною діяльністю.
У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна інформація: повна назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, телефон (факс), прізвище, ім'я та по-батькові керівника, види будівельних робіт.
....«Регіональний розвиток Черкаської області за 2016 рік»
У збірнику публікуються дані про соціально-економічний стан районів і міст обласного підпорядкування області у 2016р. порівняно з попередніми роками. Показники наведені у динаміці за 2005, 2010, 2012-2016 роки та розподілені за основними видами економічної діяльності.
Наведені дані щодо території, кількості юридичних осіб ЄДРПОУ, основних показників, що характеризують діяльність економіки районів та стан демографічної ситуації, освіти, культури та іншу тематичну інформацію. Показники розвитку економіки районів і міст наведені за основними видами економічної діяльності.
До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.
....«Валовий регіональний продукт Черкаської області за 2015 рік»
В збірнику наведено дані, щодо обсягів створеного в області валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2015 рік. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області та внесок області в загальні обсяги по регіонах України.
....«Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Черкаської області » на 1 січня 2017 року
Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць області, щільність розміщення населення на території області, чисельність наявного населення та складові його формування: народжуваність, смертність, міграційний рух. Інформація розподілена по містах, районах, селищах міського типу. Наведені групування адміністративно-територіальних одиниць області по чисельності населення.
....«Бізнес-карта промислових підприємств Черкаської області, які займаються промисловою діяльністю» за 2016 рік
Містить інформацію по колу великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності, міст та районів. По кожному підприємству наведені дані: повна назва, ідентифікаційний код, юридична та фактична адрес, телефон, при наявності - телефакс, прізвище, ім'я та по-батькові керівника, основні види продукції, що виробляються на підприємстві.
....«Довкілля Черкащини за 2015 рік»
Містить інформацію за ряд років про техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, наявність та промислове використання водних і земельних ресурсів, економічний механізм природокористування, заходи, що сприяють збереженню довкілля. Широка система економічних та екологічних показників відображає ведення лісового та мисливського господарства, лісовий та заповідний фонди області, наявність диких тварин у природі. У збірнику наводяться дані в розрізі регіонів України.
....«Наукова та інноваційна діяльність у Черкаській області за 2015р.»
Містить основні дані, що характеризують сучасний стан наукової діяльності, підготовку наукових кадрів, сучасний стан інноваційної діяльності, патентно-ліцензійну діяльність. Показники наводяться у динаміці, кожний розділ містить короткий аналіз ситуації.
....«Жінки та чоловіки Черкаської області» за 2015 рік
У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, освіту, підготовку спеціалістів і вищих навчальних закладах області, чисельність кандидатів та докторів наук, розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність.
....«Індекси споживчих цін» за 2010-2015 рік
Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін по Україні та Черкаській області, індексів споживчих цін (тарифів) на окремі товари та послуги по області. Крім того, наведені дані стосовно товарної структури роздрібного товарообороту підприємств, індексів номінальної та реальної заробітної плати та грошових витрат домогосподарств, включаючи витрати на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, на оплату послуг. В окремому розділі наведені методологічні пояснення.
....Демографічний щорічник «Населення Черкащини» за 2014 рік
Містить дані про чисельність населення по районах та містах, міських поселеннях та сільській місцевості, розподіл народжених за статтю та віком матері; кількість померлих за причинами смерті; шлюби за віком одружених; розлучення за тривалістю шлюбу; міграцію за рік.
....«Паливно-енергетичні ресурси Черкаської області» за 2014 рік
Містить інформацію, що характеризує результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо виробництва, перетворення та кінцевого споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти Черкащини за 2013-2014 роки. Наводяться дані про використання теплової та електричної енергії.
Інформацію подано, як в цілому по Черкаській області, так і в розрізі міст і районів.
Наведено показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.
....«Економічна активність населення у 2014 році»
У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років. Дані отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) за методологією Міжнародної організації праці.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами за 2014 рік»
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2014р. порівняно з 2013р. Інформація подається за країнами світу, структурою, товарними групами і видами послуг. Також в збірнику наведено показники, що характеризують структуру експорту-імпорту давальницької сировини та продукції, виготовленої з неї, розподіл експорту-імпорту товарів та послуг як по регіонах України, так і в розрізі міст і районів області. Інформація підготовлена на основі даних Державної митної служби України і узагальнення поданої безпосередньо підприємствами статистичної звітності.
....«Роздрібна торгівля Черкаської області» у 2014 році
Містить інформацію по області про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами), про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому по області та у територіальному розрізі, за видами економічної діяльності (КВЕД), про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси.
У збірнику наведено дані про підприємства (юридичні особи), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, а також про їх мережу (магазини, кіоски, палатки, їдальні, кафе, ресторан, бари тощо) в цілому по області, по містах та районах, за видами економічної діяльності (КВЕД), мережу підприємств споживчої кооперації. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
Також наведена інформація про товарну структуру оптового товарообороту; індекси споживчих цін на основні види товарів.
....«Житлово-комунальне господарство Черкаської області» за 2014 рік
У статистичному збірнику наводяться основні дані за останні дев'ять років, що характеризують показники діяльності підприємств водопровідного, каналізаційного, газового господарств та роботи опалювальних котелень і теплових мереж області. До збірника включені дані про житловий фонд, забезпеченість населення житлом, доходи та витрати з експлуатації житлового фонду. З більшості показників інформація подається у розрізі міст та районів області.
....«Черкащина у цифрах - 2014»
Містить інформацію щодо основних показників соціально-економічного становища області за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками. Інформацію в основному розподілено за основними видами економічної або промислової діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010), видами продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання.
....«Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Черкаської області» станом на 1 січня 2014 року
Збірник містить інформацію, яка характеризує демографічну ситуацію на селі, зайнятість сільського населення та умови його проживання, розвиток аграрного сектора, стан мережі об'єктів соціальної інфраструктури. Інформація представлена у динаміці та у розрізі районів і груп населених пунктів. Видання буде корисним фахівцям, які займаються питаннями місцевого розвитку, управлінцям, викладачам, студентам, а також зацікавить громадськість.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2018. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 23 лютого